Op vrijdag 25 maart wordt alweer podcast nr. 14 gepubliceerd. In deze podcast neemt ademhalingsexpert, Jakob van Langen, je mee in wat hartcoherentie betekent, welke factoren een rol spelen en hoe je in staat van hartcoherentie kan komen. Coherentie betekent een situatie waarin de samenhang tussen afzonderlijke dingen helemaal klopt. Deze blog is vanuit het hart geschreven om je mee te nemen in het samenhangend geheel van het leven en welke rol het hart daarin speelt. Het is niet voor niets dat in de oudheid het hart al verschijnt als een symbool voor gezondheid, wijsheid, intuïtie, leiding en hogere intelligentie. Via ons hart zijn we verbonden met iets dat veel groter is dan wij, een ongekende intelligentie, want iets zorgt er toch voor dat ons hart de eerste slag slaat tijdens onze ontwikkeling in de baarmoeder…

Benadering vanuit het hart

De Schepping is iets adembenemend groots. Het is voor ons mensen nauwelijks te bevatten. Zeker als we de Schepping vanuit het denken benaderen, komen we er met onze menselijke zintuigen niet uit. We kunnen de Schepping echter ook vanuit ons hart benaderen. Vanuit ons gevoel komen we namelijk een stuk verder. Dan kunnen we de connectie maken met Alles-Wat-Is vanuit een ander soort ‘weten’. Dieper en gevoed door de verbinding met het grotere geheel. Een goede balans tussen ons denken, voelen en weten, geeft ons zicht op het wonder van de Schepping.

Kijk naar de natuur, een prachtige uiting van de Schepping. De natuur prikkelt je zintuigen op een ongekende manier. Vanuit het voelen, kun je door de natuur blijdschap ervaren, stilte of op een andere manier emotioneel geraakt worden. De schoonheid, kracht van geuren en kleuren, de rust en de balans tussen planten en dieren is indrukwekkend. Vooral de regelmaat in de natuur, de vorm van overal terugkerende patronen, zegt veel over de intelligente kracht achter de Schepping. De manier waarop bomen en planten groeien, de manier waarop mens en dier zich voortplanten, maar ook de patronen van Zonnen- en Melkwegstelsels geven aan dat alles in ongekende eenheid is gecreëerd.

Energetische trillingen

De basis van deze harmonie in het Universum komt tot stand door een aantal Universele Wetten. Het eerste belangrijke uitgangspunt is dat het hele Universum bestaat uit energetische trillingen. Alles in het Universum, zoals bijvoorbeeld licht, geluid, objecten, atomen en gedachten, is energie en in essentie een energetische trilling. Om het Universum te begrijpen, dienen we het ontstaan van deze trillingen en de wetmatigheden die daaruit voortvloeien te begrijpen.

We kunnen op twee manieren inzicht krijgen in de werking van het Universum en in onze eigen wereld. Het meest gangbare in de moderne wereld is het verkrijgen van wetenschappelijke kennis over de onderdelen. Deze kennis van details wordt gebruikt om vervolgens met behulp van theoretische modellen een beeld van het geheel te vormen. Maar omdat het geheel veel meer is dan de som van de wetenschappelijke delen is dit een vrijwel onmogelijke opgave. Ook omdat de wetenschap grotendeels de essentie buiten beschouwing laat. Een andere manier om inzicht te krijgen in hoe het Universum werkt, is in de moderne wereld minder bekend. Deze benadering gaat uit van het feit dat alles één is en alle onderdelen in verbinding met elkaar staan. Deze kijk op het Universum is de benadering van de oude wereld, van alle inheemse volkeren over de hele wereld.

Samenhangend geheel

De oude wereld kijkt naar de werking van de dynamische wetmatigheden en de onderlinge relaties tussen alle delen die samen het geheel vormen. Dit perspectief levert een fundamenteel inzicht op in de werking van het Universum. Zo wordt zichtbaar dat alles één groot samenhangend en geordend geheel is. Het verrassende is dat dit totaalbeeld van de energetische dynamiek van het Universum terug te voeren is op slechts een beperkt aantal relatief eenvoudige principes. De scheppende energie van het Universum kan beschreven worden door middel van zeven universele wetmatigheden. Dit betekent dat alles in het Universum werkt op basis van deze zeven principes. Daarnaast zijn er veel afgeleide wetmatigheden, die voortkomen uit de werking van deze Universele Wetten. Inzicht in de wetmatigheden biedt inzicht in ons Ware Zelf en de wereld om ons heen. Wat zich buiten ons afspeelt, speelt zich namelijk ook binnen ons af. De Universele Wetten bevatten gezamenlijk de oneindige beweging van energie waarmee in het Universum harmonie en ordening geschapen wordt.

De zeven Universele Wetten zijn:

 • de Wet van Eén en Onvoorwaardelijke Liefde
 • de Wet van Heelheid
 • de Wet van Oneindige Energie
 • de Wet van Tegenstellingen
 • de Wet van Beweging
 • de Wet van Oorzaak en Gevolg
 • de Wet van Wisselend Evenwicht

De Wet van Eén

Alles wat bestaat komt voort uit één en dezelfde Oneindige Krachtenbron. Deze bron is een onbegrensd krachtig energieveld van bewustzijn dat de basis vormt van Al-Wat-Is en de gehele Schepping doordringt. Alles en iedereen is met al het andere verbonden. De meest krachtige energievorm achter dit bewustzijn is onzelfzuchtige en onvoorwaardelijke liefde. De vijfde dimensie zet ons in dit bewustzijn. Ineens kunnen we doorzien en voelen wat het werkelijk betekent en de eenvoud er van ervaren.

De Wet van Heelheid

In het Universum bestaan verschillende niveaus van werkelijkheid ook wel dimensies genoemd. Naast het huidige bewustzijnsniveau van de materiële werkelijkheid (derde dimensie), bestaan er nog andere niveaus van de werkelijkheid. De universele principes zijn werkzaam op alle trillingsniveaus en daarom bestaat er eenheid en heelheid in het Universum. De verschillende trillingsniveaus van de werkelijkheid zijn ruimtelijk gezien niet van elkaar gescheiden en bevinden zich allemaal in dezelfde ruimte. De mens heeft niet alleen een fysiek lichaam, maar ook niet-fysieke (energetische) lichamen waarmee we dus bestaan op de andere trillingsniveaus van de werkelijkheid. Het vermogen om de verschillende trillingsniveaus van de werkelijkheid waar te nemen, is afhankelijk van de bewustzijnstoestand van de mens.

De Wet van Trilling

Alles wat bestaat, heeft een energetische trilling. Energie is altijd in ons en om ons heen en altijd in beweging. Je kunt haar veranderen van vorm, maar het is onvernietigbaar en niet te creëren. De basisenergie is de universele energie die alles en iedereen met elkaar verbindt. Deze universele energie, waaruit alle energieën voortkomen, ervaren wij als onvoorwaardelijke liefde. Elk levend organisme heeft een energieveld. Dit energieveld kent een bepaald trillingsniveau dat je kunt vergelijken met wat wij frequentie noemen. Net zoals de frequenties van bijvoorbeeld onze radio kan je je hierop afstemmen. Elk mens heeft een bepaald energieniveau en deze is flexibel en dus veranderbaar. Energievelden kunnen zich zowel in materie bevinden als daarbuiten. Dat betekent dus dat het energieveld van de mens zich zowel in het lichaam als buiten het lichaam bevindt. Het energielichaam houdt zich niet aan de grenzen van de materie.

Alles wat bestaat heeft een uniek trillingspatroon. Daarom is niets in het Universum precies hetzelfde en heeft elk levend organisme zijn eigen unieke energieniveau. De mens is in staat om bewust zijn persoonlijke trillingsfrequentie te verhogen. Hoe hoger de trillingsfrequentie, hoe beter de mens in staat is om ook de andere niveaus van de werkelijkheid waar te nemen. Een gevolg van deze wet is dat de mens met zijn gedachte kan creëren. Bovendien stelt de Wet van Trilling dat hogere trillingen lagere trillingen kunnen transformeren terwijl dit omgekeerd niet geldt. Pure Liefde kent een zeer hoge trillingsfrequentie.

De Wet van Tegenstellingen

De wereld waarin wij leven kent vele tegenstellingen. Deze tegenstellingen worden ook wel dualiteiten genoemd: angst/liefde – vrede/oorlog – licht/donker – macht/onmacht – leven/dood – optimist/pessimist – zekerheid/onzekerheid – vreugde/verdriet – zwart/wit en ga zo maar door.

Tegenstellingen bestaan echter alleen maar in stoffelijke werelden waar de Aarde er één van is. Met ‘stoffelijk’ wordt bedoeld iets materieels, iets wat je kunt aanraken, wat van materie is opgebouwd. In niet-stoffelijke werelden is er dan ook géén dualiteit. Bij de Oneindige Krachtenbron is er alleen maar liefde en vrede, omdat tegenstellingen er gewoon niet zijn. Tegenstellingen zijn namelijk creaties van mensen in de stoffelijke wereld. De mens neemt geen objectieve zaken waar, maar uitsluitend verhoudingen ten opzichte van elkaar. Waarheden zijn relatief. Wat de mens ziet, is afhankelijk van het perspectief binnen zijn eigen waarde. Overtuigingen en de staat van bewustzijn vormen de achtergrond van de relatieve waarheid. De mens is in staat om het eigen perspectief bewust te veranderen. Door de dialoog en open te staan voor andere zienswijze kan er een nieuw beeld ontstaan van het geheel.

Door je te realiseren dat er in niet-stoffelijke werelden geen dualiteit bestaat, kun je ook anders naar tegenstellingen kijken. Je zou bijvoorbeeld angst kunnen bekijken als gebrek aan liefde, oorlog als gebrek aan eenheid en vrede en donker als gebrek aan licht. Deze andere benadering laat echter ook zien dat de mens in gebreken en tekorten denkt en handelt.

De Wet van Beweging

Doordat alles voortdurend in beweging en verandering is, is er een ritme van komen en gaan. Er bestaan veel cyclische bewegingen waarvan sommige kort duren en andere langer. Deze terugkerende bewegingen zijn niet een eindeloze reeks herhalingen van hetzelfde, maar cycli van groei en vernieuwing. Groei verloopt niet lineair, maar als een spiraalsgewijs proces. Groei voltrekt zich niet geleidelijk, maar kent periodes met pieken en dalen. Hoe meer de mens in staat is om de ritmische golven van de spiraalsgewijze ontwikkeling van zijn bewustzijn te herkennen, hoe meer de mens bewust ‘met de stroom’ mee kan bewegen.

De Wet van Oorzaak en Gevolg

Een ‘wijs’ man zei eens: elk nadeel heeft zijn voordeel. Maar vergat daarbij te vertellen dat ook elk voordeel zijn nadeel kent. Zo is het ook met oorzaak en gevolg. Iedere oorzaak heeft zijn gevolg en ieder gevolg heeft zijn oorzaak. Elke fysieke werkelijkheid is direct het zichtbare gevolg van niet-zichtbare oorzaken. De mens is in staat om met zijn gedachten en gevoelens in de niet-zichtbare wereld elke vorm van materie in de zichtbare wereld te creëren.

Omdat alle gevolgen een oorzaak hebben, bestaat er geen toeval. Toeval is een woord dat we gebruiken wanneer we de oorzaak niet kennen of het grotere overzicht missen. Synchroniciteit is de reactie vanuit andere dimensies die tot uiting komen door concrete gebeurtenissen die we met onze gedachtekracht hebben veroorzaakt.

Hoe groter ons bewustzijn hoe beter we de synchroniciteit herkennen en erkennen. Daarmee komen we in een oneindige ruimte van creativiteit en vrijheid.

De Wet van Wisselend Evenwicht

De universele energieën werken zo goed samen dat ze elkaar niet verstoren. Hierdoor ontstaat er een evenwicht, maar gezien het feit dat energie altijd in beweging is en van vorm verandert, ontstaat er continu een nieuw evenwicht. Evenwicht is dus geen statische fase, maar een oneindige samenkomst en verhouding van krachtige energieën en vormen. De beweging en de verhoudingen leiden tot continue groei en ontwikkeling.

Energie en vorm

Het kunnen begrijpen van onze fenomenale Schepping vraagt bewustwording van de universele groei van het leven. Onderdeel van de universele groei is het ontstaan van patronen, creatie en vorm. Het Universum kent een ordening in ‘vorm’ waardoor er een ontzagwekkende schoonheid bestaat. In het dynamisch Universum is de essentie van vorm niet statisch maar continu onderhevig aan verandering. Alles wat leeft, verandert iedere dag. Het dijt uit en dikt in, vernauwt en verruimt: de ademhaling van het leven. We kunnen energie en vorm als een onscheidbare dynamische eenheid beschouwen. De Universele Wetten beschrijven vooral de dynamiek van energie. Inzicht in de wetmatigheden van ‘vorm’ vinden we terug in verschillende wijsheidstradities van de oude wereld en de wetten van de Heilige Geometrie.

Eenheid in verhoudingen

In de Heilige Geometrie neemt de reeks van Fibonacci en de Gulden Snede verhouding een belangrijke plaats in. De Gulden Snede verhouding (het oneindige getal of Phi genaamd) is de unieke verhouding die er in het Universum bestaat tussen het geheel en de delen. Door de zeer speciale en unieke eigenschappen creëert de Gulden Snede ‘eenheid in verhoudingen’ waardoor er binnen de veelheid en verscheidenheid aan vormen harmonie bestaat in het Universum.

De wiskundige Fibonacci schreef al in 1202 in zijn boek ‘Liber Abbaci’ dat bijvoorbeeld de toename van konijnen verloopt volgens een bepaalde reeks. Behalve de voorbeelden in het dierenrijk zijn er ook talloze voorbeelden in het plantenrijk waarbij de reeks tot uiting komt. De wijze waarop een plant zich vertakt vanaf de uit de grond groeiende stam volgt ook een bepaalde reeks en niet toevallig is dit dezelfde reeks als die van de konijnen. Als we elk jaar op hetzelfde moment het aantal groeipunten tellen, komen de aantallen uit op de getallen uit dezelfde reeks. Rond 1870 werd deze reeks naar zijn ontdekker ‘de reeks van Fibonacci’ genoemd. Fibonacci is voor de Westerse beschaving erg belangrijk geweest vanwege de invoer van de Arabische cijfers (0 t/m 9), het tientallige positiestelsel en het bijbehorende rekenwerk. Hij heeft er voor gezorgd dat we tegenwoordig gemakkelijk ingewikkelde getallen kunnen optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Deze rekensommen waren met de Latijnse cijfers I, V, X, C en M bijna niet te doen.

De reeks van Fibonacci komt op het volgende neer: elk element van de reeks is steeds de som van de twee voorgaande elementen, beginnend met 0 en 1. De rij blijkt interessante eigenschappen te bezitten van de Phi ratio. De eerste getallen van de reeks van Fibonacci zijn als volgt: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946. Elk nieuw getal ontstaat dus door de twee voorafgaande getallen uit de reeks bij elkaar op te tellen.

Het gouden getal

De Gulden Snede, is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding. Bij de Gulden Snede verhoudt de grootste van de twee delen zich tot de kleinste, zoals het gehele lijnstuk zich verhoudt tot het grootste. Geven we het grootste deel aan met a en het kleinste deel met b, dan is de verhouding van beide: a : b = (a+b) : a. De bedoelde verhouding a/b wordt aangeduid met de Griekse letter φ (phi). Dit getal is bij de meeste mensen bekend als het oneindige getal. Dat betekent dat de cijfers achter de komma doorgaan zonder einde. Als we wat gaan spelen met de getallen van de reeks door elk getal uit de reeks eens te delen door het vorige getal uit de reeks, dan krijgen we de volgende serie:

(1/1)= 1 , (2/1) = 2, (3/2)= 1,5 , (5/3) = 1,666..,  (8/5) = 1,6 , (13/8) = 1,6225

Het getal wordt steeds specifieker en de verhouding gaat richting een bepaalde waarde die wiskundigen het getal φ (phi) noemen. Het getal phi wordt ook wel het gouden getal genoemd. Het is een irrationeel getal. Bij benadering komt het getal phi overeen met 1,618034. De verhouding van 1 : 1,618034 is ook bekend geworden onder de naam ‘Gulden Snede’.

Terugkerende spiraalfiguur

De wiskundige benadering van Fibonacci, de reeks en de phi ratio, zie je overal in de Schepping terug. Zoals bij de opbouw van bloemen, in het menselijke lichaam, in de opbouw van het Universum, in muziek, in de lichaamsbouw van dieren, in architectuur en ga zo maar door. De spiraalstructuur van het zaad­bed van zonnebloemen is op de phi ratio gebaseerd. Dennenappels vertonen een spiraalstructuur waarin getallen van Fibonacci zijn terug te vinden. De Fibonacci-reeks komt in het hele plantenrijk voor, zoals bij de bloeiwijzen van bloemen en de groei van vruchten. De bladrangschikking bij een eikenboom, kersenboom, appelboom en populier lopen via een spiraalvorm en bevatten allemaal getallen uit de reeks van Fibonacci. De spiralen bij planten en bomen hebben een speciale functie. De groeiwijze via spiralen zorgt ervoor dat er een optimale verspreiding van bladeren rondom de stengel komt zodat elk blad de grootste kans heeft om licht op te vangen. Daarnaast zorgt de spiraalvorm ervoor dat het afdruipende water snel op de grond terecht komt.

Maar waarom kiest de natuur voor de verhoudingen volgens het getal phi? Omdat een andere vorm voor dichte en efficiënte rangschikking van groeipunten en zaden ertoe leidt dat de zaden en groeipunten elkaar hinderen in omvang en groei. En dat is niet de bedoeling van de natuur. Voor het beste resultaat dient groei gecontroleerd te gaan en in de juiste proporties.

De Gulden Snede presenteert zich ook onder onze ogen – bijvoorbeeld in de verhoudingen van onze vingerkootjes – zonder dat we feitelijk de oerkracht van deze vorm beseffen. Ons DNA heeft ook de vorm van een spiraal en dat is niet zomaar. Een spiraalvorm kan namelijk op een relatief klein oppervlakte veel informatie opslaan.

Door middel van de Phi ratio kan dus het logaritmische groeispiraal ontstaan die overal in de natuur voorkomt. Dit wordt dan ook het gouden spiraal genoemd. Zoals in de Nautilusschelp – mooi zichtbaar in fossielen – maar ook in Melkwegstelsels. Het lijkt alsof de hele Schepping een dans maakt waarbij het kleine zich in het grote weerspiegelt en andersom.

Spirituele betekenis

De reeks van Fibonacci is een behoorlijke wiskundige benadering, maar krijgt een diepe dimensie omdat het een belangrijk onderdeel is van het Goddelijke plan. Als we op hartniveau de intelligentie en efficiëntie voelen waarmee onvoorwaardelijke liefde en eenheid door dit Goddelijke plan worden gecreëerd, komen we bij die diepere dimensie. Wiskundigen en wetenschappers kunnen deze stap meestal niet maken omdat ze de natuur- en wiskundige patronen alleen vanuit hun denken benaderen. De energie van liefde speelt geen rol in de natuurkunde. Dat maakt natuurkundigen blind voor het Goddelijk spel in de Kosmos. Ze onderzoeken niet de innerlijke, spirituele betekenis en verbanden die ze via hun instrumenten in de wereld van atomen of in de wereld van sterrenstelsels waarnemen.

Leven in lijn met de Universele Wetten

De Heilige Geometrie zit in ons mensen verweven. We zijn tenslotte afkomstig uit de Oneindige Krachtenbron en bezitten dus ook de ongekende kracht van de Goddelijke energie. Het is aan ons of we dit potentieel gebruiken en kiezen voor een leven in lijn met de Universele wetten. Of er, bewust of onbewust, tegen in gaan. Veel mensen ervaren het leven, met al haar uitdagingen, als ‘hard werken’. Zonder de ups en downs van het leven te bagatelliseren, kan iedereen begrijpen dat zwemmen tegen de stroom in meer energie kost dan jezelf met de stroom mee laten drijven. Ergens tegen vechten, vraagt meer dan meebuigen met tegenwind vanuit een basis van liefde en vertrouwen. Als we er voor kiezen om in harmonie met de Universele principes te leven, is dat ook wat we terugkrijgen: meer harmonie en moeiteloosheid in ons leven. Inzicht in de werking van de Universele Wetten helpt ons te begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren. Het geeft ons de mogelijkheid om ons leven in eigen hand te nemen. Wanneer iemand leeft in harmonie met de principes, dan kan alles gecreëerd en gemanifesteerd worden.

De Universele principes geven ons ook inzicht in het ontwikkelingsproces van het bewustzijn van onze ziel. Wanneer we onze ziel herkennen en erkennen zijn we in staat om ons bewustzijn te verruimen. Wanneer we bewust ons leven in lijn brengen met de Universele Wetten, zullen we ons op vele verrassende manieren ondersteund voelen door het Universum. De leegte die zoveel mensen in zichzelf ervaren, maakt plaats voor een rijk gevoel van eenheid. We zijn geen los rondwaaiende zandkorreltjes in de woestijn; we zijn als zandkorrels die samen de woestijn vormen.

Balans tussen weten en voelen

Zelf ben ik niet zo sterk natuur- en wiskundig onderlegd en gelukkig misschien maar.  Want ik zie en voel wel bijzondere Goddelijke structuren die met elkaar verbonden zijn en waaruit zich een fenomenaal plan ontwikkelt. Sta eens stil bij hoe het hele leven is opgebouwd, het ontstaan, de groei en het feit dat dit alles past in een perfect ecologisch systeem. Er is namelijk in de natuur geen afval. Alles heeft een functie. Alleen wij mensen, verblindt door materiële welvaart, produceren afval. Ook al kan ik niet altijd alle details van de Heilige Geometrie met mijn verstand volgen, ik voel wel op hartniveau dat de Fibonacci reeks en de Gulden Snede door een intelligent persoon zijn ontdekt. Ze zijn de wereld in gebracht om mensen bewust te maken van de Schepping en nodigen uit het verstand te combineren met ons diepe weten. Voor mijzelf is er nu een balans tussen weten en voelen als het gaat over de werking van de Universele Wetten en de Heilige Geometrie. De puzzelstukjes zijn in elkaar gevallen. Deze puzzelstukjes maken inzichtelijk dat de Schepping met behulp van de Universele Wetten in combinatie met de Heilige Geometrie ontstaan is en dat:

 • alles uit energie en vorm bestaat;
 • de Oneindige Krachtenbron alleen maar liefde en eenheid kent;
 • energie oneindig en niet te vernietigen is, maar wel kan veranderen van vorm;
 • het Universum dynamisch en geordend is door energie en vorm;
 • al het leven uit energie en vorm bestaat en dat mensen, dieren en planten dezelfde energie en de Heilige Geometrie als basis bevatten;
 • alles met elkaar verbonden is, de Wet van Eén;
 • door ons ontstaan uit de energie van de Oneindige Krachtenbron elk mens de (Goddelijke) potentiële scheppende kracht bezit;
 • het gevoel van eenheid en onvoorwaardelijke liefde leidt tot inzicht in je Ware Zelf en onze natuurlijke staat van ‘Zijn’;
 • we met de Heilige Geometrie inzicht krijgen in de Schepping, de groei van het leven en hoe alles met elkaar verbonden is;
 • ons bewustzijn zich ontwikkelt spiraalsgewijs, als een dans met het leven;
 • oude wijsheidstradities ons verder helpen bij het ontwikkelen van ons bewustzijn en de verbinding met Moeder Aarde;
 • bewustwording van het bovenstaande tot een ongekend eenheidsgevoel en thuiskomen op hartniveau leidt.

(De tekst van deze blog is afkomstig uit het boek van Ard Pisa: ‘Het is tijd’ uit 2011 gepubliceerd via Uitgeverij New Innervision, Lelystad)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden.

Menu